Představení firmy > Certifikace a osvědčení

K provádění činnosti mají, je-li to požadováno příslušnými právními dokumenty či normami, zaměstnanci TEDIKO, s.r.o. i osobní osvědčení a certifikáty. Jedná se např. o:

  • certifikáty z jednotlivých metod nedestruktivního zkoušení v různých stupních a v různých systémech, např. ČSN EN 473:2009 a ISO 9712:2005 (APC Std-101), DIN EN 473:2000, Std-201/E/95 APC, Std-301/E/95 APC
  • Osvědčení o schválení NDT pracovníka pro zkoušení nerozebiratelných spojů tlakových zařízení a tlakových sestav kategorií III a IV podle ustanovení směrnice 97/23/EC ( a nařízení vlády č. 26/2003 Sb. v platném znění) – schválení dle požadavků ČSN TNI CEN TR 15589 na základě certifikace podle ČSN EN 473
  • jmenování zkušebním komisařem a lektorem dle směrnic Sm-G06/E/95 APC
  • Oprávnění SÚJB o zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba resp. osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu na pracovišti
  • Osvědčení Technické inspekce České republiky (TIČR) k činnostem : revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení, stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených nebo rekonstruovaných tlakových zařízení, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
  • Osvědčení vč. pověření k provádění kontrol vybraných zařízení speciálně navrhovanýách dle Vyhlášky č. 309/2005 Sb. pro jaderné elektrárny ČEZ a.s. - Dukovany a Temelín
  • Osvědčení o absolvování základní přípravy pro vedoucí pracovníky a pro externí dodavatele dle N. SÚJB BN 01.1 pro jaderné elektrárny typu VVER
  • certifikáty pro funkci manažera kvality