Představení firmy > Spolupráce v ČR

Společnost TEDIKO, s.r.o., spolupracuje s mnoha domácími, tzn. českými subjekty. Jsou to jak podnikatelské subjekty tak nepodnikatelská sféra jako například vysoké školy. Tato spolupráce umožňuje společnosti TEDIKO, s.r.o. :

 • navyšovat potřebné pracovní kapacity podle potřeby
 • využívat zařízení, která jsou buď jedinečná případně běžně na trhu nedostupná
 • využívat pracovní a znalostní kapacity odborníků na vysokých školách, univerzitách a ústavech
 • těsnou spolupráci při komplexním řešení technických a materiálových problémů, především v oblasti zjišťování kořenových příčin porušení zařízení a materiálu

Společnost TEDIKO, s.r.o., spolupracuje například s těmito pracovišti vysokých škol :

  Vysoká škola chemicko technologická v Praze – Fakulta chemické technologie - Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

 • spolupráce v oblasti korozních zkoušek materiálu a korozní problematika
 • speciální chemické rozbory
 • posuzování vlivu prostředí, především médií protékajících zařízeními
 • účast na výuce studentů řádného magisterského studia i postgraduálního studia, při školení korozních techniků a školeních zaměstnavatelských
 • volba materiálu pro dané prostředí, speciální korozní zkoušky a materiálové rozbory


  České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – Katedra materiálů

 • spolupráce v oblasti lomové mechaniky
 • faktografické rozbory
 • časový průběh šíření defektů
 • řešení v oblasti porušování materiálu, především únavou
  Technická Univerzita Ostrava - Vysoká škola báňská

 • spolupráce v oblasti problematiky odsíření, volby materiálu a jeho odolnosti agresivnímu prostředí