NDT zkoušení > UT - ultrazvuk

RTG zaric

Zkoušení ultrazvukem patří mezi základní metody nedestruktivní kontroly materiálu. Tato zkouška využívá průchodu ultrazvukového vlnění pružným homogenním prostředím – materiálem. Při průchodu materiálem dochází k zmenšování intenzity vlnění i amplitudy kmitů. V případě, že vlnění narazí na rozhraní dvou prostředí (např. materiál – vzduch), dochází k odrazu a lomu vlnění. Základem většiny měření je měření ultrazvukové energie, která projde materiálem či se naopak vrátí po odrazu od nějakého rozhraní zpět.

Zkouška ultrazvukem je zaměřena především na zjišťování plošných vad typu trhlin, studených spojů a zdvojenin, zjišťování tloušťky stěn a větších samostatných objemových vad materiálu. Při zkoušení jsou také zjišťovány a hodnoceny vady jak základního materiálu tak svarových spojů.

Zkoušení se provádí u různých druhů materiálů, kovových i nekovových včetně umělých hmot.

Společnost TEDIKO, s.r.o. zajišťuje kompletní nedestruktivní zkoušení materiálu ultrazvukem. Je prováděno také měření tlouštěk materiálů a to jak ultrazvukovými tloušťkoměry tak i pomocí ultrazvukových defektoskopů.

Ke kontrole používají pracovníci firmy TEDIKO, s.r.o. digitální přístroje. Pro různé aplikace je používáno široké spektrum zkušebních sond renomovaných výrobců. Ke kontrole jsou používány i jednoduché manipulační prostředky a další zařízení.

K vystavování zpráv včetně výkresové dokumentace je používán moderní software. Pracovníci společnosti TEDIKO, s.r.o. jsou autory řady norem a postupů pro zkoušení ultrazvukem.


  Přístrojové vybavení

  • měřící přístroje – univerzální defektoskopy firem Krautkrämmer a Panametrics
  • ultrazvukové tloušťkoměry – tloušťkoměry firem Krautkrämmer, Panametrics, Olympus a Sonatest B-GAGE
  • ultrazvukové sondy – sondy jednoduché a dvojité, přímé a úhlové, na podélné i příčné vlnění, na povrchové vlny, sondy s proměnným úhlem, speciální sondy pro zkoušení austenitických materiálů, neželezných materiálů a tuku

  Způsoby zkoušení

  • zkoušení kontaktní, předvstřikovací a imerzní
  • zkoušení průchodem ultrazvukového svazku i odrazem

Obr Epoch

  Předmět kontroly

  • kontrola základního materiálu a svarových spojů na přítomnost vad ve výrobě, montáži a v provozu
  • kontrola odlitků a výkovků
  • měření tlouštěk stěn různých komponent
  • kontrola nekovových materiálů
  • kontrola přilnutí ložiskových a jiných kompozic

  Základní používané normy

ČSN EN 583(1-6) Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem
ČSN EN 10160 Zkoušení ocelových plochých výrobků otloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem (obrazová metoda)
ČSN EN 12223 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem
ČSN EN 1714 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarových spojů ultrazvukem
ČSN EN 1712 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarových spojů ultrazvukem - Stupně přípustnosti
ČSN EN 1713 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Posouzení charakteru indikací ve svarech
ČSN EN 10228-3 Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků
ČSN EN 10307 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení plochých výrobků z austenitických a austeniticko-feritických nerezavějících ocelí o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem