NDT zkoušení > ET - vířivé proudy

Společnost TEDIKO, s.r.o. je nejstarší a z hlediska kapacity a znalostí největší kontrolní organizací v oblasti provozních kontrol metodou vířivých proudů v České republice. Společnost používá vlastní know-how včetně vlastního softwaru TEDECT a vývoje komponent pro zkoušení a tím je umožněno získání maximálně přesných výsledků měření. Od roku 1992 jsou všechny záznamy měřených trubek či jiných kontrolovaných objektů uchovávány na optických discích a tím je umožněno provádět jakákoliv dodatečná dohledávání, lokalizace vad a porovnávání.

K vystavování zpráv včetně výkresové dokumentace a případných fotografií je používán moderní software. Pracovníci společnosti TEDIKO, s.r.o. jsou autory řady norem a postupů pro zkoušení metodou vířivých proudů.


  Přístrojové vybavení

 • měřící přístroje – univerzální defektoskopy firem GE Inspection Technologies a Hocking
 • jednoúčelové trhlinoměry Förster řady H
 • měřící sondy firem Indetec, Rohmann, Förster a T.M.T.
 • pomocná zařízení vlastní výroby a firem Indetec a T.M.T.


  Počítačové vybavení

 • laptopy IMB a moderní PC pro tvorbu protokolů a výkresové dokumentace
 • záznam a archivace USB Flash disky, CD-R a CD-RW


  Softwarové vybavení

 • vlastní měřící, záznamový, archivační a vyhodnocovací software - univerzální Tedect, manipulátorový Skinect a Boltect
 • vlastní speciální účelový software pro laboratorní šetření a pro optimalizaci nastavení měřících parametrů
 • software pro výkresovou dokumentaci a protokolaci na bázi Autocad LT a Microsoft Word


  Možnosti měření

 • kontroly nemagnetických i magnetických materiálů
 • zkoušení na 1 až 4 frekvencích zároveň či postupně
 • použití absolutního i diferenčního způsobu měření
 • použití vnitřních, vnějších, povrchových i speciálních sond
 • vícesondové zkoušení
 • počítačové zpracování vysledků kontroly s možností záznamu na různá média (USB Flash disk, CD-R, CD-RW)


  Kontroly teplosměnných trubek z nemagnetických materiálů

 • možnost zkoušet jakýkoliv nemagnetický materiál (např. mosaz, měď, mědnikl, titan, austenit)
 • možnost měření od tloušťky stěny 0,5 mm
 • zjišťování trhlin, korozních důlků, plošné koroze, výrobních vad všeho druhu, mechanického poškození, mezikrystalové koroze
 • rozlišitelnost vad na 10% tloušťky stěny trubky
 • eliminace nežádoucích indikací
 • technologie umožňující vyzkoušet více než 30 km trubek denně
 • velké zkušenosti v hodnocení a charakterizaci vad dané dlouholetou praxí doplněnou vlastním vývojem a vlastními laboratořemi mechanických zkoušek a metalografie
 • nejvyšší možná získatelná kvalifikace personálu provádějící zkoušky
 • maximálně efektivní propojení teorie a praxe


  Kontroly teplosměnných trubek z nemagnetických materiálů

Společnost TEDIKO, s.r.o. je jednou z několika mála firem, která provádí i zkoušení trubek z magnetických materiálů jako např. uhlíkové a duplexní oceli. Pro zkoušení užívá jak metodu RFT (remote field testing), metodu MFL (magnetic Flux leakage) tak sond s magnetickým sycením (magnetic bias). Společnost užívá firemní know-how včetně vlastního softwaru a softwaru R/D Tech pro záznam a hodnocení. Zkoušení magnetických materiálů a zejména duplexních ocelí je velmi problematické a pro správné zkoušení je třeba vysokých zkušeností zkušebního personálu. Společnost TEDIKO, s.r.o. se podílí jak na vývoji systémů měření, tak na programech pro stanovení životnosti trubkových systémů z těchto materiálů.

 • možnosti zkoušení všech magnetických materiálů (tzn. s relativní permeabilitou podstatně větší než 1)
 • možnosti zkoušení trubek v chemickém průmyslu, rafinériích i energetice
 • zkoušení na 1 až 4 frekvencích
 • velké zkušenosti v hodnocení a charakterizaci vad
 • zjišťování vad různého druhu a původu včetně změn permeability


  Povrchové kontroly ploch včetně ploch rotačních

Společnost TEDIKO, s.r.o. provádí od roku 1994 kontrolu rotačních ploch metodou vířivých proudů. Tato technologie je založena na vlastním know-how kontroly rovinných a válcových ploch, které společnost TEDIKO, s.r.o. vyvinula pro zkoušení povrchu nádob jaderných reaktorů VVER 440 a VVER 1000, svorníků vík jaderných reaktorů a parogenerátorů a také závitových hnízd. Systém kontroly byl dodán firmě Škoda a je požíván ke kontrole na jaderných elektrárnách.

Tento druh kontroly je používán ke kontrole dalších objektů jako jsou různé druhy svorníků a matic, turbiny, plochy tlakových nádob apod.

Kontrola je založena na na vlastním softwarovém vybavení OPTECT, SKINECT a TEDECT pro nastavování přístrojů, pro zajištění optimálních parametrů zkoušení a pro samotné měření a archivaci dat. Data jsou archivována po celou dobu životnosti zařízení, podobně jako u měření teplosměnných trubek.

Lze zjišťovat vady komunikující s povrchem i vady ležící těsně pod povrchem. Vady lze klasifikovat z hlediska jejich hloubky.

 • objektivizace zkoušení
 • získání dalších rozměrových údajů o nalézaných necelistvostech
 • reprodukovatelnost měření při periodických kontrolách
 • sledování rozvoje případných necelistvostí
 • archivace výsledků po neomezenou dobu
 • získání vstupních dat pro výpočty
 • možnost současného použití dalších kontrolních metod a technologií TEDIKO, s.r.o. využívaných či v současnosti vyvíjených


  Ostatní druhy zkoušení

Společnost TEDIKO, s.r.o. provádí i zkoušení pomocí klasických příložných sond a dále pomocí různě tvarovaných speciálních sond pro různé aplikace jako určování hloubky trhlin, kontrola zubů ozubených kol, kontrola drážek v rotorech a dalších zařízeních apod.


  Databáze tepelných výměníků

Společnost TEDIKO, s.r.o. vytváří databáze různých zkoušených zařízení mezi nimi také databázi výměníků. Za dobu svého působení i působení původní organizace, která byla resortní zkušebnou FMPE, bylo pracovníky firmy zkontrolováno několik tisíc nejrůznějších tepelných výměníků počínaje malými chladiči a 500MW kondenzátorem konče. Kontroly byly a jsou prováděny na všech možných druzích materiálu v rozsazích od 5% do 100%.

 • díky možnosti porovnávat data dosahují pracovníci firmy maximální přesnosti v hodnocení
 • u kontrolovaných zařízení je možné bez problémů zvolit optimální zkušební standard a nastavení zkušebních zařízení a to i s ohledem na předchozí měření
 • je možné porovnávat stav ekvivalentních zařízení mezi sebou
 • eliminují se možné materiálové a další záměny
 • archivace výsledků po neomezenou dobu
 • získání vstupních dat pro výpočty
 • společnost TEDIKO, s.r.o. je schopna zákazníkovi často poradit dříve, než on sám nalezne v archivech údaje o jím provozovaných zařízení a použitých materiálech