Zkušební laboratoř - Chemická a korozní

Zkušebna chemie a korozí, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., provádí zkoušky odolnosti ocelí proti mezikrystalové korozi, chemické analýzy kovů analyzátory ARC-MET 930 SP a XT 245 a zkoušku zjištění typu a množství korozních zplodin na vnitřním povrchu vzorků.
ZKOUŠKY AKREDITOVANÉ ČIA JSOU VE ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI Č.1123 Tediko, s.r.o. PROVÁDĚNY DLE NÁSLEDUJÍCÍCH SMĚRNIC:
Tediko č.002 Chemické rozbory ocelí a mosazí přístrojem ARC-MET 930 SP
jedná se o automatický optický emisní spektrometr umožnující provádění chemických analýz i v provozních podmínkách bez odběru vzorků.
Tediko č018 Stanovení odolnosti ocelí proti mezykristalové korozi
Zkoušky vychází z norem ČSN 038169 (metoda1 a metoda A), GOST 6032-84 (metoda AM a metoda AMU) a ČSN ISO 3651-2 (postup A, B a C).
Tediko č.19 Odstraňování korozních zplodin z vnitřního povrchu vzorků
Zkouška vychází z normy ČSN ISO 8407. V laboratoři je používán chemický postup C3.1.


Dále zkušebna provádí podle směrnice Tediko č.016 chemické analýzy rentgenfluorescenčním spektrometrem XT 245. Tento analyzátor je určený pro pozitivní materiálovou identifikaci (PMI). Přístroj je schopen určit koncentraci 21 prvků.