Diagnostika > Termovizní diagnostika

Společnost Tediko s.r.o. Chomutov provádí od roku 2000 termovizní diagnostiku. Jedná se o metodu zjišťování teplotních polí na povrchu materiálů pomocí měření intenzity infračerveného záření. Termovizní systém zaznamená tuto energii bezkontaktním měřícím systémem a převede ji na elektrické signály pomocí citlivého infračerveného detektoru. Výstupem je dvourozměrný barevný nebo monochromatický obraz tepelného pole.


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY TERMOVIZNÍHO SYSTÉMU
Rozsah měřených teplot: - 20°C do 1200°C
Přesnost měření: ± 2* rozsahu či ± 2°C
Teplotní citlivost: < 0.1°C
Typ detektoru: FPA, 320 x 240 bodů
Spektrální dosah: 3.6 - 5 mm
Disková mechanika: PC karta typu II. či III.
Souprava baterií: Čtyři metalhydridové baterie upevněné v pásu
Rozsah teploty okolí - pracovní: - 15°C do 50°C
Hmotnost: 2 kg
Velikost: 220 x 132 x 140 mm


ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKY
 • v energetice - při výrobě a přenosu elektrické energie, v teplárenství
 • v hutním průmyslu a strojírenství - kontrola stavu zařízení a procesů
 • v chemickém průmyslu - kontrola stavu zařízení a procesů
 • ve stavebnictví a v bydlení - kontrola tepelných ztrát, zateplení
 • ve zdravotnictví


TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKA V ENERGETICE

Termovizní měření využívá výrobce elektrické energie jako prostředek na identifikování a hledání problémových oblastí při výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie. Termografická metoda je úspěšně rozšířená jako nástroj elektrických kontrol, protože předností je, že se kontrola uskutečňuje během normálního provozu bez zásahu do zařízení ( měření je bezkontaktní a nedestruktivní ). Při pravidelných kontrolách jsou případné závady objevované již v počátečním stádiu, což má vliv na ekonomiku provozu.

Při měřeních na elektrických zařízeních se např. snímá infračervené záření vyzářené v oblasti nedokonalého spojení dvou vodičů, kterými protéká elektrický proud. Hlavním kritériem pro rozhodnutí zda jde o špatný spoj není pouze absolutní teplota spoje, ale zejména teplotní rozdíl vůči ostatním spojům, eventuálně jeho rostoucí trend. Měřením, postupným sledováním a porovnáváním s archivovanými hodnotami lze rozhodnout o kvalitě sledovaného spoje. Následným měřením po opravě spoje lze vyhodnotit kvalitu opravy spoje.


Měření oteplení svorek, spojů a elektrických zařízení se provádí nejméně při 50% zatížení. Při klasifikaci oteplení svorek a spojů oproti připojenému vodiči přepočtením na oteplení při 100% zatížení získáme hodnoty vzájemně srovnatelné. Svorka nebo spoj, které jsou v pořádku, nemají být teplejší než vodič, na který jsou svorky připojeny.

HLAVNÍ VYUŽITÍ TERMOVIZE V OBLASTI VÝROBY A DISTRIBUCE ELEKTRICKÉ ENERGIE
 • termovizní kontrola vedení elektrické energie
 • termovizní kontrola úsekových rozváděčů
 • termovizní kontrola zařízení zajištěného napájení
 • termovizní kontrola rozvoden VN a VVN
 • termovizní kontrola transformátorů


TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKA V TEPLÁRENSTVÍ A STROJÍRENSTVÍ

Společnost Tediko s.r.o. Chomutov provádí od roku 2000 termovizní diagnostiku v elektroenergetice, teplárenství a strojním průmyslu. V teplárenství se jedná především o kontrolu těsnosti armatur, izolací a kontrolu sítí (potrubních celků, horkovodů, parovodů), které vedou horké médium.


U horkovodů lze pomocí termovize zjistit efektivní stav izolace a místa (tzv. tepelné mosty), kudy teplo z horkovodu uniká.

Termovizní diagnostikou lze samozřejmě odhalit i všechna kritická místa, kde vlivem nesprávného či poruchového provozu dochází k zahřívání a tedy i ke zvyšování teploty.


HLAVNÍ VYUŽITÍ TERMOVIZE V OBLASTI TEPLÁRENSTVÍ A STROJÍRENSTVÍ
 • termovizní kontrola různých druhů armatur
 • termovizní kontrola horkovodů a parovodů
 • termovizní kontrola dělících rovin, mechanických spojů apod.


TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH ČÁSTÍ

Společnost Tediko s.r.o. Chomutov provádí od roku 2000 termovizní diagnostiku ve stavebnictví. Účelem většiny měření je stanovení rozložení povrchových teplot na plášti budovy a zjištění, zda-li toto rozložení povrchové teploty je " netypické " , t.j. je-li způsobeno např. špatně provedenými stavebními pracemi, poruchami izolace apod.

Jedná se o metodu zjišťování teplotních polí na povrchu materiálů pomocí měření intenzity infračerveného záření. Termovizní systém zaznamená tuto energii bezkontaktním měřícím systémem a převede ji na elektrické signály pomocí citlivého infračerveného detektoru. Výstupem je dvourozměrný barevný nebo monochromatický obraz tepelného pole.HLAVNÍ VYUŽITÍ TERMOVIZE V DIAGNOSTICE STAVEBNÍCH ČÁSTÍ
 • termovizní kontrola budov
 • zjišťování kritických míst z hlediska tepelných ztrát
 • zjišťování tepelných mostů
 • kontroly tepelných izolací